CAMPING Rivotorto & LANDGOED HALSAF

Moeten campings, hotels of vakantieparken dicht?
Het is niet nodig om vakantieparken, campings en hotels te sluiten. Voor deze plekken geldt hetzelfde als het leven in gewone buurten, huizen of flats. De richtlijn is om 1,5 meter afstand te houden en in het geval van (milde) klachten thuis te blijven en zelfisolatie toe te passen.

 

CORONA MAATREGELEN (AANGESCHERPT) zijn:

Blijf zoveel mogelijk thuis. Ga alleen naar buiten voor werk wanneer u niet thuis kunt werken, voor boodschappen, of om voor anderen te zorgen. Een frisse neus halen kan, maar doe dit niet in een groep. Houd altijd afstand van anderen (minimaal 1,5 meter) en vermijd sociale activiteiten en groepen mensen. Ook thuis: maximaal drie mensen op bezoek en hou ook dan afstand tot elkaar.

Als u kucht, hoest en/of verkouden bent, gold al: blijf thuis. Krijgt u daar ook koorts bij, dan moet vanaf nu iedereen in het huishouden thuisblijven. Mensen in cruciale beroepen en vitale processen zijn hiervan uitgezonderd, tenzij zij zelf ziek worden.

Alle bijeenkomsten worden verboden tot 1 juni (in plaats van 6 april), ook met minder dan 100 mensen. Voor begrafenissen en kerkelijke bruiloften geldt een uitzondering, waarover later meer informatie komt.

Winkels en het openbaar vervoer worden verplicht om maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat mensen afstand houden, bijvoorbeeld via een deurbeleid.

Voor kappers, schoonheidsspecialisten en andere in zogenoemde contactberoepen op het gebied van uiterlijke verzorging geldt tot 6 april dat zij helaas hun vak niet meer mogen uitoefenen. Voor bijvoorbeeld fysiotherapeuten geldt: werk zoveel mogelijk via beeldbellen.

Casino’s vallen vanaf nu onder dezelfde maatregel als eet- en drinkgelegenheden en sluiten per 24 maart 2020.

Op locaties zoals vakantieparken gaat gelden dat men maatregelen moet treffen om mensen 1,5 meter afstand te laten houden. Als men hiertoe niet in staat is dan mogen gemeenten deze locaties sluiten.

Burgemeesters kunnen gebieden aanwijzen waar groepsvorming verboden is. Het kan gaan om parken, stranden of wijken. Bij groepen van 3 of meer die geen anderhalve meter afstand houden, wordt gehandhaafd. Personen in hetzelfde huishouden, zoals gezinnen, en kinderen zijn hiervan uitgezonderd.

Markten zijn hiervan uitgesloten omdat deze op sommige plekken in het land een essentieel onderdeel van de voedselketen zijn. Wel moeten gemeenten en marktmeesters kijken hoe ze ervoor kunnen zorgen dat voldoende afstand gewaarborgd is.

De bestaande maatregelen wil de overheid ook beter kunnen handhaven. Daarom krijgen burgemeesters de mogelijkheid om via een noodverordening makkelijker en sneller op te kunnen treden. Burgemeesters kunnen specifieke locaties sluiten, zoals parken, stranden en campings. Er kunnen ook boetes worden opgelegd.

De maatregelen passen in de Nederlandse aanpak van het coronavirus, dat erop gericht is om de zorgcapaciteit niet te overbelasten en de mensen te kunnen helpen die het meest kwetsbaar zijn. De aanpak en de maatregelen zijn gebaseerd op adviezen van de experts, die samenkomen in het Outbreak Management Team onder voorzitterschap van Jaap van Dissel, de directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM.

HET CAFÉ EN DE SNACKBAR is tot 6 April ! Gesloten i.v.m.
de bestrijding van de verspreiding van het Coronavirus

Müssen Campingplätze, Hotels oder Ferienparks geschlossen werden?
Es ist nicht erforderlich, Ferienparks, Campingplätze und Hotels zu schließen. Für diese Orte gilt das Gleiche wie für das Leben in gewöhnlichen Vierteln, Häusern oder Wohnungen. Die Richtlinie lautet, einen Abstand von 1,5 Metern einzuhalten und bei (leichten) Beschwerden zu Hause zu bleiben und sich selbst zu isolieren.

 

CORONA MAßNHMEN (EXTRA)

 

Die verfeinerten und neuen Maßnahmen sind:

Bleib so viel wie möglich zu Hause. Gehen Sie nur dann zur Arbeit nach draußen, wenn Sie nicht zu Hause arbeiten, Lebensmittel einkaufen oder sich um andere kümmern können.

Sie können frische Luft schnappen, aber tun Sie dies nicht in einer Gruppe. Halten Sie immer Abstand zu anderen (mindestens 1,5 Meter) und vermeiden Sie soziale Aktivitäten und Personengruppen.

Auch zu Hause: Maximal drei Personen besuchen und halten Abstand voneinander.

Wenn Sie Husten, Husten und / oder Erkältung haben, gilt bereits Folgendes: Bleiben Sie zu Hause. Wenn Sie auch Fieber bekommen, muss jeder im Haushalt von nun an zu Hause bleiben. Menschen in entscheidenden Berufen und lebenswichtigen Prozessen sind davon ausgeschlossen, es sei denn, sie werden selbst krank.

Alle Sitzungen sind bis zum 1. Juni (anstelle des 6. April) verboten, auch wenn weniger als 100 Personen anwesend sind. Es gibt eine Ausnahme für Beerdigungen und kirchliche Hochzeiten, über die später weitere Informationen bereitgestellt werden.

Geschäfte und öffentliche Verkehrsmittel müssen Maßnahmen ergreifen, um sicherzustellen, dass die Menschen Abstand halten, beispielsweise durch eine Türrichtlinie.

Bis zum 6. April dürfen Friseure, Kosmetikerinnen und andere in sogenannten Kontaktberufen im Bereich der externen Pflege ihren Beruf leider nicht mehr ausüben. Arbeiten Sie beispielsweise für Physiotherapeuten so viel wie möglich per Videoanruf.

Casinos unterliegen jetzt den gleichen Maßnahmen wie Lebensmittel- und Getränkehändler und werden am 24. März 2020 geschlossen. 

 

An Orten wie Ferienparks müssen Maßnahmen getroffen werden, damit die Menschen 1,5 Meter entfernt bleiben können. Wenn dies nicht möglich ist, können die Gemeinden diese Standorte schließen.  Bürgermeister können Bereiche bestimmen, in denen die Gruppenbildung verboten ist. Dies können Parks, Strände oder Nachbarschaften sein. In Gruppen von 3 oder mehr Personen, die nicht anderthalb Meter entfernt sind, wird die Wartung aufrechterhalten. Personen im selben Haushalt wie Familien und Kinder sind ausgeschlossen.

 

Märkte sind davon ausgeschlossen, da sie an einigen Stellen des Landes ein wesentlicher Bestandteil der Nahrungskette sind. Kommunen und Marktmeister müssen jedoch prüfen, wie sie sicherstellen können, dass eine ausreichende Entfernung gewährleistet ist.

Die Regierung möchte auch in der Lage sein, die bestehenden Maßnahmen besser durchzusetzen.

Deshalb erhalten Bürgermeister die Möglichkeit, durch eine Notstandsverordnung schneller und einfacher zu handeln.

Bürgermeister können bestimmte Orte wie Parks, Strände und Campingplätze schließen.

Es können auch Geldstrafen verhängt werden. Die Maßnahmen stehen im Einklang mit dem niederländischen Ansatz für das Coronavirus, der darauf abzielt, die Pflegekapazität nicht zu überlasten und den am stärksten gefährdeten Menschen zu helfen.

Der Ansatz und die Maßnahmen basieren auf den Ratschlägen der Experten, die sich im Outbreak Management Team unter dem Vorsitz von Jaap van Dissel, dem Direktor des Zentrums für die Kontrolle von Infektionskrankheiten bei RIVM, treffen.

 

DAS CAFE UND DIE IMBISS
Sind Aufgrund eine Corona-Virus-Infektion bis zum 6 April ! GESLOSSEN.